AKiTiO Thunder2 Duo Pro
AKiTiO Thunder2 10G Network Adapter
AKiTiO Thunder2 Quad Mini
 AKiTiO ThunderGo
AKiTiO Thunder2 Dock
AKiTiO Thunder2 Quad
AKiTiO Thunder2 PCIe Box
AKiTiO Palm RAID Prices
IBC Expo 2015
Visit AKiTiO at IDF15

AKiTiO Thunder SATA Go Adapter